Sử dụng tài nguyên độc lập máy chủ

Virtual Dedicated Servers (VDS)

Hoạt động độc lập với các VDS khác trên cùng một máy chủ vật lý,tài nguyên không bị chia sẻ; tăng tính bảo mật, hiệu suất, đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.

Mekong VDS – Cấu Hình Mạnh, Win Bản Quyền, Server Riêng

VDS (Virtual Dedicated Server) là máy chủ ảo độc lập, có tài nguyên riêng biệt trên cùng một máy chủ vật lý.
VPS (Virtual Private Server) là máy chủ ảo chạy trên một máy chủ chung, chia sẻ tài nguyên với các VPS khác

$0

IX2.ENTRY

Dedicated Server

1 Dedicated vCPU (Gold)
2Gb RAM
30GB CEPH SSD
20TB Bandwidth
1Gbps Port Speed
1x IPv4 IPv6 /64
Frankfurt, Germany
Windows/Linux

$0

Hybrid Special 1

Dedicated Server

1 Dedicated vCPU (Ryzen 9)
4Gb RAM
25GB NVMe RAID
15TB Bandwidth
10Gbps Port Speed
1x IPv4 IPv6 /64
Salt Lake, UT-USA
Windows/Linux

$0

Hybrid Special 2

Dedicated Server

2 Dedicated vCPU (Ryzen 9)
8Gb DDR4 RAM
50GB NVMe Raid
30TB Bandwidth
10Gbps Port Speed
1x IPv4, /64 IPv6
Salt Lake, UT-USA
Windows/Linux

$0

RS 1000 G11

Dedicated Server

4 Dedicated vCPU (Genoa)
8GB DDR5 ECC RAM
256GB NVMe SSD
Unmetered Bandwidth (FUP)
1Gbps Port Speed
1x IPv4 IPv6 /64
Austria / Germany
Windows/Linux

$0

ROOTSERVER S

Dedicated Server

4 Dedicated vCPU
8Gb DDR4 RAM
160GB NVMe Raid
Unmetered Bandwidth
10Gbps Port Speed
1x IPv4, /64 IPv6
Germany
Windows/Linux

$0

ROOTSERVER M

Dedicated Server

6 Dedicated vCPU
16GB DDR4 ECC RAM
320GB NVMe SSD
Unmetered Bandwidth (FUP)
10Gbps Port Speed
1x IPv4 IPv6 /64
Germany
Windows/Linux

$0

 ROOTSERVER L

Dedicated Server

10 Dedicated CPU
32GB DDR4 ECC RAM
500 GB NVMe SSD
Unmetered Bandwidth (FUP)
10Gbps Port Speed
1x IPv4, /64 IPv6
Germany
Windows/Linux

$0

ROOTSERVER S

Dedicated Server

4 Dedicated vCPU
8Gb DDR4 RAM
160GB NVMe Raid
Unmetered Bandwidth
10Gbps Port Speed
1x IPv4, /64 IPv6
Germany
Windows/Linux

Innovative Solutions for Modern Challenges

Discover groundbreaking features designed to tackle tomorrow’s challenges head-on. Explore innovative solutions shaping the future landscape.

Free Windows Server OS license

Premium hardware

Dedicated Resources

More Security

Shopping Cart
Scroll to Top